Vilgvge, a nagy semmi vagy korszakvlts?
Mi trtnik 2012 vgn?
30 hozzszls
Kirschner Dvid    2011.03.17

A 2012-es évben bekövetkezend világvégével kapcsolatos hipotézisek, felfogások már csak a dátum közeledtével is egyre idszerbbek, nem is beszélve arról, hogy emberek milliói hiszik el, de legalábbis adnak hitelt ezen elképzeléseknek. A jelenleg világméret vallások mindegyike foglalkozik némileg a végidkkel, s az elmúlt években egyre fokozottabbak az apokaliptikus várakozások. A maja naptár, illetve a bolygók együttállásával kapcsolatos ezoterikus elképzeléseik szolgáltatják az alapot a feltételezésnek, miszerint 2012. december 21-én végzetes katasztrófa történik.

Az emberiség kultúrtörténete megannyi példát szolgáltat azzal kapcsolatban, hogy a különféle korokban, bizonyos térségeken, vagy éppen vallásokban miként vélekedtek az emberek az aktuálisan megélt történelmi idszakot lezáró nagybets Végrl. Az emberben – függetlenül attól, hogy hol, mikor, és milyen szinten élt – mindig rejtzött annak a gondolata, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz. A befejezés és újrakezdés minden évben, évszakban, hónapban, de akár héten is megismétldik, és ez a fajta ciklikusság megjelent a régen élt népek idszámításában, és a történelem folyamáról alkotott fogalmában.


Napjaink meghökkent módon át vannak itatva a világvége várásával, és ezt a felfokozott hangulatot csak tetézik a különféle katasztrófa filmek által bemutatott „alternatívák”. A szórakoztatás ezen szegmensére talán inkább igaz az a megállapítás, hogy a kereslet határozza meg a kínálatot. 2009-ben forgatott megfelel idzítéssel nagy hatású mozit Roland Emmerich, aki a 2012 cím film gigantikus marketing kampánya keretében sikeresen keltett tébolyt a témában. A filmben kendzetlenül mutatja be, hogyan semmisül meg minden, ami jelenleg az emberiségnek fontos, miközben pár millió ember menekül meg, s csupán egyetlen kontinens marad meg lakhatónak, Afrika. A téma népszerségét bizonyítja, hogy a film – kizárólag marketing célból – létrehozott portálján tízmilliónál is több személy jelentkezett a fiktív menekültsorsolásra. Egy 2008-as felmérés szerint az amerikaiak 16 százaléka számít arra, hogy a „kritikus” napon apokaliptikus események történnek majd. St, több éve üzemel már az a webáruház, ahol kifejezetten a majdnem az egész emberiséget elpusztító kataklizma utáni idkre szükséges tárgyakat jó elre be lehet szerezni.

A film alapötletét a néhány évvel ezelttig széles körökben szinte ismeretlen maja naptár, és idszámítás adja. A maja civilizáció a Yucatán-félszigeten feküdt, magába foglalva a mai Mexikó déli részét és Guatemala északi régióját, ezen felül Honduras és Belíz területére is kiterjedt. Elszigeteltsége ellenére a maja civilizáció az ókortól kezdve bizonyos szempontból az akkori fejlett világ élvonalába tartozott. Bár a maják a csillagászatban és a matematikában jelents eredményeket értek el, ezeket a tudományos felismeréseiket a gyakorlatban alig hasznosították, inkább szakrális céloknak vetették alá. Mint minden kultúrában, a vallás náluk is áthatott mindent, az ünnepeket, az idszámítást, és így a naptár készítést is. Az id ciklikus jellegében hittek, ezért rendszeresen megfigyelték a visszatér folyamatokat, ezek értelmezése pedig a maja fpap feladata volt a különféle mérések egymáshoz viszonyításával. A maja hitvilág alapján a jelenlegi világ többszöri teremtés, egészen pontosan a negyedik eredménye (jelenlegi idszámításunk szerint i. e. 3114. augusztus 13-án történt ez meg).

Most térjünk rá a maja naptárra, és a belle kialakult közhiedelmekre. A három elembl felépül maja naptár a húszas számrendszer alapján mködik, egyik része a „haab”, mely tizennyolc, egyenként 20 napos hónapból áll, 5 nappal kiegészítve. Ez a mezgazdaság alapjául szolgált. A másik része a tzolkin naptár – más néven szent kör – amely 260 napos, és egészen pontosan tizenhárom, 20 napos hónapot jelent. A harmadik, a „nagy kör”, ami egy hosszú idszámítási rendszer, mely 20 napév húszas szorzata, valójában semmilyen eseménnyel nincs összefüggésben. A többféle naptárak egyszer oka, hogy a maják nem társadalmi vagy adminisztratív, hanem spirituális célokkal hozták összefüggésbe az idt (például a tzolkin naptárban mind a húsz napot egy-egy istenségrl neveztek el, aki ilyen módon befolyást is gyakorolt az adott napon).

Nos, és miért pont 2012? Ezzel kapcsolatban a világvége hirdeti leggyakrabban arra hivatkoznak, hogy a rendkívüli csillagászati ismeretekkel rendelkez maják naptára véget ér 2012 decemberében, és nem is készítettek olyan naptárat, mely ezen dátum után még érvényes lenne. Ez igaz, viszont ennek egyszer magyarázata, hogy a naptárukat csak az adott ciklus végéig számították ki elre, ahogyan manapság sincs szüksége senkinek mondjuk egy 3456. évet tartalmazó naptárra, ugyanígy az ötszáz évvel ezeltt véget ért maja civilizáció sem tartotta fontosnak évezredekkel elre naptárat alkotni. A maják által ciklusonként számolt id egy-egy 5125 éves idszak, ebbl a jelenlegi pont 2012. december 21-én ér majd véget. A katasztrófákat várók szerint ennek végét globális katasztrófák kísérik majd, mint például a Föld mágneses pólusainak megcseréldése, ami 100 millió atombomba erejének megfelel energia felszabadulását eredményezi. A 2012 decemberében – a Föld mágneses pólusainak felcseréldése folytán kialakulandó – katasztrófákkal kapcsolatban a NASA szakemberei leszögezték, hogy a Földön egyetlen tudós sem ismer olyan globális veszélyforrást, mely összefüggene 2012-vel, vagy alapot adna ezeknek az áltudományos teóriáknak. A mágneses pólusok megcseréldése egyébként lehetséges, st, meg is történt már a bolygónk történelmében: 800 millió évvel ezeltt. Az egészben a legérdekesebb viszont, hogy hivatalos paleogeográfiai vizsgálatok alapján (Adam Maloof, Princeton Univ. 2003) mindez egymillió év alatt ment végbe, vagyis emberileg megfigyelhetetlen lassúsággal.

Létezik egy misztikus elmélet, mely szerint a maják tisztában voltak egy galaktikus titokkal. A Föld tengelyének ingása miatt évente változik a bolygónkról látható csillagos égbolt, ezért 2160 évente új zodiákus csillagkép jelenik meg az égen a tavaszi napforduló reggelén. Az asztrológusok interpretációja szerint ez korszakváltást eredményez – legközelebb ez éppen 2012 decemberében történik majd meg. További elképzelés, hogy a Nap és a Föld 28.500 évente egy vonalba kerül a galaxis közepével, amely együttállás szintén végletes katasztrófát okoz ezen a napon. Egy másik – hasonlóan misztikus – elképzelés szerint a Nibiru nev kisbolygó (mások X bolygónak nevezik) csapódik a Földbe, gigantikus szökárat szabadítva az emberiségre. A Nibiru kisbolygó hipotézisének eredete Zecharia Sitchin azerbajdzsáni misztikus író kutatásaira alapul, aki sumer szövegeket tanulmányozva jutott arra a következtetésre, hogy a sumer kultúrát az Annuaki nev idegen lények, a Nibiru lakói hozták létre.


A 2012-es év maja idszámítási átirata egy i. sz. 6. századból való régészeti leleten szerepel. Mexikó déli részén, véletlen bukkantak rá a Tortuguero 6 jel feliratra. A felirat utal rá, hogy 2012-ben valami történni fog, amihez köze lesz a titokzatos Bolon Yokte istennek. Ez az istenség az alvilág ura, a háborúk és katasztrófák istene. Guillermo Bernal mexikói archeológus szerint a hiányos, és igen megrongálódott lelet felirata azt jelentheti: „Alá fog szállni az égbl..." Ebbl az utalásból, és az istenség attribútumaiból vonják le azt a következtetést a világvége-hiedelem képviseli, hogy katasztrófákra számíthatunk. A leleten talált dátumtól, illetve a naptár végének idpontjától függetlenül más leleteken szerepelnek 2012 utáni dátumok is (a Gergely-naptár szerinti 4772-es évre vonatkozóan). David Stuart, a legnagyobb él maja-kutató szerint a Tortuguero 6 nev leleten a világ teremtésének egy olyan évfordulóját jegyezték le, amikor a ciklusonként számolt történelem éppen új ciklusba lép. Vagyis egy 5125 éves ciklus véget ér, ezt pedig egy újabb 5125 éves ciklus vált majd fel.

Ha sem történeti, sem tudományos alapon nem igazolható a számítás, a maja prófécia és ebbl fakadóan a természeti katasztrófák, akkor mi lehet az oka napjaink intenzív végvárásának? 2012 eltt is létezett már megannyi konkrét idpont, ami „véget kellett volna, hogy vessen” a Földnek, mégis itt vagyunk még. A kérdéskörben elssorban nem a dátumok lényegesek – bár nem lehet figyelmen kívül hagyni ket – mégis, ami mindezt elidézi, az az emberiség egészében, mélyen rejl várakozás valamire, ami akár totális pusztulás által, akár egy új világrenddel, de elhozza ennek a jelenlegi világkorszaknak a végét. Ahhoz, hogy jobban megérthessük a világvége várás jelensége mögötti f mozgatóert, mindenképpen vissza kell nyúlnunk a rögzített emberi történelem gyökereihez. A napjainkban gyakran modernnek tartott összes felfogás gyökere már megvolt valamely ókori világnézetben, persze nem feltétlen mai formáikban, de egyértelmen kitnik, hogy bár az egyes terminusok, ábrázolások nem mindig egyeznek meg, a vallások és hitek törzseit ugyanaz a néhány, már régen létezett felfogás adja. Már az ókorban is százszámra léteztek vallások és hiedelmek, mégis mindezek a tanaik, vallásgyakorlataik alapján könnyen rendszerezhetek olyan szempontból, hogy miként vélekedtek, vagy vélekednek a „világvégérl”. A filozófia-, és vallástörténeti rendszerezéstl eltéren, a világ valamiféle végérl alkotott felfogásaik alapján csoportosítottam a különféle világnézeteket.

Az ezoterikus jelleg felfogások mindig valamilyen kevésbé kézzelfogható, és ellenrizhet forrásra támaszkodtak, egyébként ilyen volt a maják vallása is. A kifejezés az ógörög „eszoteriké”, vagyis „bels” szóból ered, és arra az úgynevezett bels körre utal, akik képesek voltak felismerni az adott (titkos) tanok összefüggéseit, szemben az exoterikusokkal, akik nem-beavatottak. Idesorolhatjuk a különféle misztérium vallásokat, keleti filozófiákat, szinkretista (kevert) hiteket, és ezek egyik si – és máig ható – válfaját, a gnoszticizmust. Maga a gnoszticizmus is a „gnózisz” (tudás) megszerzése által remélte a boldogságot, és spirituális beteljesedést. Nem túlzás azt mondani, hogy a gnoszticizmus sokféle formában ugyan, de végig kísérte az európai történelmet. Az ezotéria mindeközben a történelem során jelents szerepet játszott a keleti filozófiákban, de a 19. században jelents, máig meghatározó csoportok alakultak Európában. Ilyen volt a teozófia, vagy éppen az Új-Gondolat, stb. A nyugati világban a hatvanas években kezddött az ezotéria (vagy okkultizmus) „újra felfedezése”. Mivel ezen hitek nagy része a világvégét, mint annak megsemmisülését várja, követik a vég elöli menekülésre teszik a hangsúlyt, nagy részük pedig valamiféle evolúciós ugrásra számít. Ide sorolható – az elssorban ezoterikus vallások gyjtfogalmaként használt, és nem valamilyen rendszerezett vallás – a New Age (Új Kor) amibe beletartozik az új kor, a Vízönt korának várása. Ennek lényege, hogy egy hirtelen „dimenziós változás” vagy „kozmikus evolúciós ugrás” következtében alapjaiban változik meg a jelenlegi világrend, mert eltnik az összes eddigi rendszer, értsd: minden, ami nem New Age. Ezek a korszakváltások a New Age szerint minden 2160. évben valósulnak meg, vagyis a már említett Nap-Föld-Galaxis centruma együttállásakor. Az imént felsoroltak azért lényeges elemei a témánknak, mert a legtöbb 2012-vel kapcsolatos világvége-hiedelem ezen világnézet köré csoportosul. Például szerintük ekkor valósul meg majd az emberiség spirituális evolúciójának következ fokozata.

Többek életét határozzák meg azok a vallások és hitek, melyek nem a világ megsznését, hanem egy új kor eljövetelét hirdetik. Ilyen az iszlám, a kereszténység és a judaizmus, de mellettük ide sorolhatjuk a buddhizmust, és hinduizmust, mint jelenleg tömegeket befolyásoló vallásokat, melyek – bár másként, mint a három nagy monoteista hit – szintén új korszakot várnak, de ezt nem kapcsolják semmilyen eseménysorhoz sem, mindkett ciklikusan változó világról beszél. Leszögezném, hogy a hinduizmus nem egységes tanrendszer, nincs dogmatikája, st, követi lényegében választhatnak akár az ateizmus (isten tagadás) és panteizmus (egyszerre több istenség elfogadása) között is. Ebbl fakad, hogy a hinduizmus „vaisnava” ága Visnu avatárjai (avatár: egy halhatatlan lény megtestesülése) közül a legutolsó, „Kalki” leszállását várja, aki majd gonoszok elpusztításával ismét megteremti az istentudatú társadalmat – bár erre az eseményre szerintük még több évezredet várni kell.


Témánk szempontjából lényegesebb az iszlám, amely gyakorlatilag a hetedik évszázadban alakult ki (a muszlim idszámítás kezdeti évét i.sz. 622-re teszik) amikor Mohamed próféta egységesítette a megannyi – a kereszténységen, judaizmuson, zoroasztriánus hatásokon alapult hitet valló – csoportosulásokat. Az iszlám a jövben az egész világon való elterjedését reméli, ennek egyik eszköze a dzsihád. Az iszlám eszkatologikus várakozásokat tetten érhettük az aktuálpolitikában is: az elmúlt években gyakran hangoztatta Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök a muszlim megváltó eljövetelének közeledtét. 2006 januárjában a síita hit (az iszlám keményvonalas irányzata) iráni elnök egy iszlám teológus hallgatók eltt tartott beszédében azt mondta, hogy f célja elkészíteni az utat a tizenkettedik imám, a Mehdí (vagy Mahdi) eljövetelének. A tizenkettedik imám, Muhammad Abul-Kászim egy valóban létezett történelmi személy, aki gyerekkorában, 878-ban eltnt, de állítólag még ma is él, ismeretlenül, a síita apokaliptikus hagyomány szerint pedig majd az „idk végén” jelenik meg, mint Mehdí, vagyis szabadító (csak a síita felfogás azonosítja a tizenkettedik imámot a Mahdival). Véget vet minden igazságtalanságnak, hogy megalapíthassa az isteni igazságosság uralmát, mely hét évig tart majd a földön, ezt pedig az ítélet és a világ vége követi majd. Egy biztos, a vallásuk tételeihez hségesen ragaszkodó síiták mindent megtesznek, hogy beteljesedjen a Mehdí eljövetelével kapcsolatos mondás: „ha a tanítványok készek, a mesterük eljön.”

A judaizmus és a kereszténység – melyek közt bibliai alapon valójában semmilyen ellentét nincs – nézete abban különbözik, hogy az eljövend szabadító kiléte fell nincs megegyezés. Az ószövetségi alapon álló judaizmus a Messiás els eljövetelét várja, a kereszténység viszont azt állítja: az Ószövetségben megígért Megváltó a Názáreti Jézusban inkarnálódott, és fog (ismét) eljönni a történelem végén. Mivel tehát az események kérdésében nincs különbség – eltekintve, hogy az Újszövetség tartalmaz némi plusz információt a végidk eseményeire vonatkozóan az Ószövetséghez képest – nem szükséges külön tárgyalni a kettt. A judaista történelemszemlélet nem elre meghatározott ciklusok szerint, hanem a történelem folyásának iránya alapján határozott meg idszakokat (hasonlóan az ókori görög felfogáshoz). A zsidó-keresztény hit értelmében mind az emberi sors, mind a történelem egyszeri, és megismételhetetlen, a létezk nem körforognak, hanem minden elre, a beteljesedés felé halad. Jézus, akit az Újszövetség a Messiással azonosít, elmondta, mik elzik majd meg a történelem végi eljövetelét: etnikai jelleg konfliktusok, háborúk, egyre intenzívebb, egymást követ különféle természeti-, és társadalmi katasztrófák, járványok, és ers messianisztikus várakozások minden egyéb vallásban, ezek mellett pedig a legkonkrétabb, mégpedig Izrael népének visszatérése seik földjére több évszázados szétszóratásuk után (ne felejtsük el, ez megtörtént 1948-ban). Eljövetelekor a benne hívket kiragadja a látható világból (érdekes, hogy a New Age szerint a dimenzió váltáskor keletkezend spirituális „vákuum” a régi világ „destruktív” elemeit, vagyis több vallás képviseljét, így a keresztényeket is, kiszippantja, akik így egyszer csak eltnnek). A szabadító hét évvel késbb tér vissza, véget vetve az Antikrisztus abszolút uralmának, majd létrehozza 1000 évig tartó uralmát a Földön. A visszatérése konkrét idpontját nem határozta meg, csupán a világ akkori körülményeit írta le.

Már az els századokban, majd a huszadik században is sok fanatikus csoportosulás a fentiek ellenére tudni vélte például Jézus eljövetelének, stb. pontos dátumát, és ennek megfelelen megrögzött módon ragaszkodtak is elképzeléseikhez. 1998 és 2000 (a híres Y2K-fóbia) voltak ilyen kultikus évek, amikor több – nem csak keresztény hátter – felekezet remélte a világ végét, az új kor eljövetelét. Az egyik legtragikusabb eset 1993-ban történt, amikor a Dávid Fiai nev (a bibliai eredet név ellenére egyáltalán nem keresztény, hanem okkultista) David Koresh vezette szekta csoportos öngyilkosságot követett el. Az FBI 51 napon át ostromolta az épületüket, míg a szekta felntt tagjai elször a bent lev gyerekekkel, majd magukkal is végeztek. A japán Aum Sinrikjo ("Legfelsbb igazság") apokaliptikus kultusz terrorral igyekezett siettetni a világvégét. A sci-fi, buddhista, és nostradamus-i elemeket egyaránt alkalmazó szekta sok, több halálos áldozatot követel merényletet is elkövetett Japánban. A kaliforniai „Mennyei Kapu” mozgalom tagjai nem másokat, hanem önmagukat gyilkolták meg. 1997 tavaszán az ufószekta 39 tagja csoportos öngyilkosságot követett el, hogy ilyen módon meneküljenek meg a pusztulás szélén álló Földrl. Marshall Applewhite, a szekta vezetje (korábban a houstoni Szent Tamás Katolikus Egyetem zeneprofesszora) több felekezetben is megfordult, mieltt saját teóriáját – egy kábítószer-élmény hatására – megalkotta volna. Azt hirdette, hogy kizárólag a Pluto bolygón túlról érkez repül csészealjakon lehet elmenekülni a vég eltt álló Földrl. 1997 márciusában fújt riadót Applewhite, mikor feltnt az égen a Hale-Bopp üstökös: azt gondolta, a felsbbrend lényekkel való találkozás az üstökös fénycsóvája árnyékában történik majd meg.

Sajnos sorolhatóak még a borzasztó és szomorú példák, de a téma a népszersége, és a dátumból fakadó idszersége miatt is túl komplex ahhoz, hogy egyetlen cikkben mindennek a végére járjunk, hiszen a történelem folyamán mindig is voltak dátumok, melyekhez a különféle kultuszok és hiedelmek apokaliptikus, katasztrofális eseményeket kötöttek. Ezekrl mindeddig kiderültek, hogy hamisak – hiszen itt vagyunk még – és feltehetleg a 2012-es eseményekre vonatkozóan is ez lesz igaz. Az mindenesetre bizonyos, hogy a Föld népességének legnagyobb része számít arra, hogy valami hamarosan történni fog...

Kapcsold cikkek
Jó úton haladunk a kilábalás felé? Vagy éppen ellenkezleg, újabb válság köszönthet ránk? Mik voltak idén a legfontosabb események, amik a pénzügyi világot negatívan érintették? Szót ejtünk a görög hitelválságról, a természeti katasztrófákról és egy esetleges közel-keleti háború következményeirl is. Hennel Ádám írása.
2,156,820 Huf / 6,980 Eur
A Trendmagazin tavaly már bemutatta az Andrássy úton található Zegna szalont. A cikk nagyon nagy visszhangot váltott ki, éppen ezért úgy láttuk, van értelme egy újabb interjúnak is ebben a témakörben. Kolozsvári Zsuzsával, az Ermenegildo Zegna üzletvezetjével Hennel Ádám beszélgetett.
Mivel az utóbbi idkben egyre gyakrabban esik szó ilyen-olyan módon a bulvármédiáról, ezért úgy döntöttünk, hogy egy asztalhoz ültetjük a Starity és a Trendmagazin vezetjét.
Hennel Ádám is részt vett azon a rendezvényen, ahol az ország legtehetségesebb fodrászai mutatták be munkáikat.
avatar
mio
-
2011.03.30. 17:38
30
az embereket nem erdeklik az ilyen dolgok.. csak akkor figyelnek oda ha nekik abbol valami karuk van, de a kornyezetuket nem nezik :S viszont nem hinnem hogy ez olyan sulyos lenne meg hogy vilagvegerol kene beszelni, sztem a majak se erre gondoltak.
avatar
PaulShark
-
2011.03.30. 12:42
29
Szerintem az emberisg most mr egy olyan fejlettsgi fzisban van, hogy ha akarna sem tudna \"zld\" lenni teljesen. Ugyanis minden, amit csak hasznlunk, a krnyezet szennyezse ltal llthat el: manyag, a paprhoz fkat kell kivgni, stb-stb. Radsul a szemetet sem nagyon lehet mr hova tenni - Mo.n meg, a szelektv hulladkgyjtkre tojik mindenki... :-s
avatar
flashy2
-
2011.03.30. 00:49
28
j Toma de az is hozztartozik hogy mostansg annyi zld mozgalom van s mgse rnek el semmit :S tntetnek stb de semmi eredmnye nincs :(
avatar
flashy2
-
2011.03.25. 15:23
27
vgl toma is megkerlt:p
avatar
Blackjack
-
2011.03.25. 12:00
26
Szasz Toma! Rg nem lttalak az oldalon :D
avatar
Toma
-
2011.03.25. 11:11
25
n donvito vlemnyvel teljesen egyetrtek :)
avatar
KirschnerDavid
-
2011.03.24. 12:15
24
\"A judaizmus s a keresztnysg – melyek kzt bibliai alapon valjban semmilyen ellentt nincs – nzete abban klnbzik, hogy az eljvend szabadt kilte fell nincs megegyezs.\"

Csupn egy megjegyzst fznk a fenti mondathoz, mely ebben a formban flrerthet, br nem biztos, hogy feltn volt. A keresztnysg s a judaizmus egyarnt nem homogn vallsi irnyzatok, mindkettben ugyangy meg vannak az les teolgiai klnbzsgen alapul felekezeti vltozatok. A vallsszociolgia mindkettt azon jegyek alapjn sorolja be, hogy milyen vallsi elemeket hasznlnak fel: pldul az jszvetsgi, bibliai elemekkel operl vallsokat \"keresztny\" vallsoknak nevezik. n a judaizmust s a keresztnysget is az \"alapokmnyaik\", szent szvegk alapjn kezeltem, vagyis azt neveztem judaizmusnak, mely - a lehetsgekhez kpest - igyekszik az szvetsgi kinyilatkoztatshoz hsgesnek lenni, s ugyangy, keresztnysg alatt is azon irnyzatokat rtem, amik a bibliai irnyelvek, nem pedig pusztn klssgek alapjn szervezd kzssgek.

Egybirnt magam is azonos vlemnyen vagyok gypalfy-val, egyrtelmen szlelhet egy spiritulis renesznsz, ugyanakkor amit horvath_tamas emltett szintn igaz, az emberek ezt a fajta nyitottsgt sok esetben kihasznljk egyesek.
avatar
horvath_tamas
-
2011.03.22. 18:18
23
gypalfy: ez lehet hogy gy van, de hogy j-e azt nem tudom. Sajlatos mdon ilyenkor a klnbz vad szektk, okkult dolgok is megersdnek, mert az emberekpszichje ki van szolgltatva.
avatar
donvito
-
2011.03.21. 22:54
22
Badboy ezt n is osztom. Csom ember azt hiszi hogy majd egy meteorbecsapds miatt lesz vge a fldnek vagy az ufk miatt, kzben meg nem veszik szre hogy az emberisg puszttja a bolygt..!!
avatar
bigplanet
-
2011.03.20. 21:58
21
Huu lementettem docba ezt a cikket :D
avatar
Blackjack
-
2011.03.19. 14:48
20
\"2012 mg nem a vg . Nem lehet emberileg megjsolni meddig tart mg ez a vilg, ezt csak Isten tudja.\"

Ha ez gy van akkor 2012 is lehet a vg, nemde?
avatar
Badboy
-
2011.03.18. 21:56
19
Ufszekta. Bmeg..! Ez mr sok :/ Ha az emberisggel vagy annak rszvel trtnik valami azt csak magunknak ksznhetjk (atomenergia csernobil,, Fukusima stb) de ezt nem hiszem hogy elre lttl volna a majk.
avatar
Szeki
-
2011.03.18. 14:25
18
Komoly kutatmunkt ignyelhetett a cikk, nagyon alapos lett!
avatar
Marci20
-
2011.03.18. 12:19
17
Szerintem nem lesz semmi. Csak az a baj hogy ilyenkor mr maguk az emberek generljk a pnikot.. Lsd az a webruhz, s mg mennyi ilyen lehet. Az meg amit egyes okkult szektk mvelnek (mint az utols eltti fejezetben) az szomor!
avatar
gery
-
2011.03.18. 11:18
16
valamit tudtak a majk.. nagyon intelligensek voltak, a naptruk kidolgozottsga se kutya!
avatar
annacska
-
2011.03.17. 23:50
15
Tnyleg rdekes cikk lett. n keresztny vagyok ezrt ezt az ezoterikus maszlagot nem hiszem el, viszont a Biblia alapjn azt tudom hogy fog trtnni sok sok rossz dolog, katasztrfk, hbork stb!
avatar
PaulShark
-
2011.03.17. 23:32
14
F, gyerekek. Kiss ijeszt ez a sok vilgnzeti klnbsg. Am. tnyleg hossz cikk, de prmn krljrta a tmt, nem csak mmel-mmal :)

Egybknt ti hisztek abban, hogy vmi vltozik a kzel jvben? Most nem kizrlag a vilg vgre gondoltam...?
avatar
volverin
-
2011.03.17. 23:20
13
Ez mr Komolysg a javbl!!

Egybknt osztom az elttem hozzszl vlemnyt, egyre tbb katasztrfafilm kszl, ltszik hogy Hollywoodot is foglalkoztatjk ezek a tmk.
avatar
gypalfy
-
2011.03.17. 23:09
12
A materialista felfogst mindenesetre napjainkban egyre inkbb kezdi felvltani a (brmilyen) termszetfeletti fel forduls - ahogy ez lthat az jabb filmeken, reklmokban, msorokban, jsgokban, stb. mr vek ta. Lehet, hogy mgis rez valamit az emberisg a vilgvge kapcsn valahol a tudat alatt? Megltjuk...
avatar
Shadow88
-
2011.03.17. 22:24
11
Mennyi misztikus teria van gyerekek... n mr azt se tudom mit gondoljak :0 Megltjuk mi lesz..
avatar
Fire
-
2011.03.17. 17:09
9
J cikk lett. Alapos ttekintt ad az egsz tmval kapcsolatban.
2012 mg nem a vg . Nem lehet emberileg megjsolni meddig tart mg ez a vilg, ezt csak Isten tudja.
avatar
Kitti
-
2011.03.17. 17:04
8
uhh nem brtam vgigolvasni de a lnyeget nztem.. elg durva hogy mr boltok nylnak ki ennek kapcsn:O
avatar
suvitomi
-
2011.03.17. 16:13
7
n nem hiszek ilyenekben, emlkszem ugyanilyen felhajt volt 2000 els perceiben, aztn nem lett semmi
avatar
Sammy
-
2011.03.17. 15:06
6
Kivalo iras, grat! Jo hosszu volt de megerte vegig olvasni. :)
avatar
JohnnyCash
-
2011.03.17. 14:54
4
lvezettel olvastam vgig a cikket, s tetszett, hogy a problma - vlemnyem szerint - valdi gykereit kereste, taglalta terjedelemhez kpest korrekten. Szmtok tbb, hasonl j cikkre a jvben is!
avatar
JohnnyCash
-
2011.03.17. 14:47
4
lvezettel olvastam vgig a cikket, s tetszett, hogy a problma - vlemnyem szerint - valdi gykereit kereste, taglalta terjedelemhez kpest korrekten. Szmtok tbb, hasonl j cikkre a jvben is!
avatar
Tompi
-
2011.03.17. 14:15
3
http://www.2012supplies.com/
J sok dolgot rulnak... :D
avatar
DaNi
-
2011.03.17. 14:00
2
remlem nem les semmi. :S
avatar
horvath_tamas
-
2011.03.17. 03:12
1
Elgondolkodtat rs.
Brbl kszlt Afrango mokaszin
Beköszöntött a jó id! Mire lesz szüksége a nyár folyamán egy elegáns úriembernek? Mokaszinra!

Idén sem lesz hiány új karórákból, errl a bázeli órakiállítás gondoskodik. Folyamatosan frissül cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb modelleket.
Idén érkezett el 40. évfordulójához a Patek Philippe legnépszerbb modellje, a Nautilus, ennek tiszteletére két különleges verziót jelentettek be.
René Weber elemzésébl kiderül, hogy a Rolex toronymagasan vezeti a svájci luxusórák toplistáját. A második helyen az Omega áll.
Az idei Baselworld kiállítás is számtalan újdonságot tartogat a luxusórák rajongóinak. Folyamatosan frissül cikkünkben a legérdekesebb modelleket mutatjuk be, tartsatok velünk!
Ebben az évben jelent meg a nagy sikert aratott Ford Thunderbird, valamint ekkor dobták piacra Madonna els önálló lemezét is.