A fiatalok szrakozsi kultrja s ami mgtte van
Tini-trend – A fiatalok kultrja
115 hozzszls
Kirschner Dvid    2010.09.27

"Ezek a mai fiatalok" - gyakran hallott, gyakran hangoztatott szállóige, mely nem új kelet. Minden idszakban mást és mást jelentett az idsebb generáció számára, az akkor él ifjúságra vonatkoztatva. Cikkünkben a mai fiatalság életében megfigyelhet tendenciákat, az életmódjuk f jelenségeit, a rájuk leselked veszélyeket, s ezek okait vizsgáljuk. Vajon mit jelent napjainkban az elbb említett idézet?

Elször is határoljuk be, mit értünk ma „fiatalság” alatt. Napjainkra egyre kitolódik a szó gyakorlati értelmében vett fiatalembere, hiszen nem ritka az olyan húszas évei végén járó egyetemista, akit még mindig teljesen a szülei tartanak el. Ugyanakkor ott vannak a tinik, a tizenéves korosztály, akik közül a legtöbben már 13-14 évesen deviáns szokások tekintetében igen "elrehaladottak". Ezt úgy foglalhatnánk össze, hogy mind az alsó, mind a fels korhatár egyre intenzívebb kiszélesedése jelzi az ifjúság korszakváltását is. Az elz évtizedben felgyorsult a fiatalok korai önállósodása, vagyis a diákok egyre korábban válnak nagykorúvá a fogyasztás és szokások tekintetében, ennek ellenére egyre késbb lépnek be a munka világába. Jelen írásunkban ezt, a 14 és 25 év közötti, meghatározó réteget fogjuk vizsgálni több szempontból.

A nehezen önállósodó, inkább már felnttnek számító honfitársaink problémája egyébként annyira valós jelenség, hogy Németországban egy Hotel Mama cím realityshow is feldolgozta a problémát, bemutatva a harmincas fiatalemberek önállósodási próbálkozásait. A a hosszú tanulóévek, vagy az egzisztenciális problémák mellett a mai fogyasztói értékrend, a kényelmi szempontok elsdleges szerepet játszanak a fiatalok otthon maradásában, ami - differenciáltan ugyan, de - egész Európában megfigyelhet. Ez a társadalmi jelenség újabb társadalmi jelenséget szül, mely már nagyobb probléma: az infantilizáló hatású tendencia nem kedvez a családalapításnak sem. A sort folytatva érdekes spirálba jutnánk, de jelen írásunk nem kívánja részletesen elemezni a különféle egymásra épül társadalmi mozzanatok pillangóhatásait.

Bár éppen beköszöntött az sz, a nyár véget ért, de sajnos idén is szereztünk szomorú tapasztalatot arról, hogy a mostani generáció nem tud mit kezdeni a tanítás nélküli napokban rászakadt szünidvel. Egy szimpla, esti séta a belvárosban is már szembesíti az embert, hogy a mai fiataloknak nem alakult ki még a szórakozási kultúrája sem. Tanulmányok, televíziós msorok sora foglalkozik azzal, hogy napjaink fiataljai súlyos problémákkal küzdenek - tömeg méretekben. A jelenség, és annak okai, ersen összefüggésben állnak a tinik - de ugyanígy a huszonévesek - szokásaival, érdekldési körükkel, életmódjával. Több statisztika alapján hazánk tizenéveseinek 60 százaléka rendszeresen iszik, minden harmadik magyar diák pedig havonta egyszer akár az öntudatlanságig is lerészegedik. Manapság ha fiatalok együtt akarnak lenni, leggyakrabban az elbb említett módon az alkoholizálást választják. Ebben az elz nemzedékeknek is nagy felelssége van, ugyanis az alkoholizmus hazánkban népbetegség. Visszatérve kicsit a túl sokáig eltartott, idsöd fiatalsághoz: a pár sorral ezeltt felvázolt jelenség végs lecsapódása, hogy az egyetemista fiatalemberek a kötelez órákat, és a vizsgaidszakot leszámítva rengeteg szabadidvel rendelkeznek, melynek kihasználását illeten sok a jogos fenntartás. Ezenfelül pont ezen diákok (vagyis a kés húszas éveikben is eltartottak) szülei tartoznak a jobb módúak közé, vagyis "csemetéik" elegend mennyiség pénzt is kapnak, melyet gyakran szintén nem felelsen költenek el. A náluk fiatalabb, tinédzser korú középiskolások inkább nyáron és hétvégén felszabaduló idejükben tudják "kiélni magukat". A hétvégi bulik, és a nyáron általános fesztivál-dömping pedig ezt az igényt szolgálja ki, persze nem csak a tizenévesek körében. A munkahely és a hétköznapi élet szervezettségébl mindössze pár napra akarnak kilépni a fesztiválok nyújtotta élménykultúra által, mely feloldja a bennük felgyülemlett fezsültséget. Ezek után visszatérnek ugyanabba a szervezett létbe, ahol élnek. Ezek a pár napra létrehozott kis városállamok a közönség kiszolgálásáról szólnak, miközben ehhez – szemben a korábbi évtizedekkel – ideológiára már nincs szükség.

A különböz lázadó, és egyéb ideológiákat felszippantotta a show-biznisz, és divattá alakította, mint tett például annak idején a punk szubkultúrával, ami ma már divattá válva önmaga paródiája lett. Nem meglep, hogy elenyész azon fiatalok száma, akik a hétvégéjüket képesek elképzelni buli nélkül. A 90'-es évek óta a bulik váltak a fiatalok szocializációjának f színtereivé, ahol a drogok helyett leginkább a tömény italokat fogyasztják. Ha a rendszeres alkohol fogyasztás messzemen egészségügyi következményeitl el is tekintünk, elegend csak a hétvégente megugró balesetek számára gondolnunk, melyek köztudottan gyakran alkoholizált állapotú fiatalokkal (vagy éppen miatt) történnek. Mikor alkoholról beszélünk meg kell említenünk a már elterjedtnek számító drogfogyasztást is. A szórakozóhelyeken kínált úgynevezett "könny drogok" (marihuana, ecstasy, stb.) megnyitják az utat a durvább szerek felé, melyek az elbbieknél súlyosabb függséget okoznak. Az elterjedt drogfogyasztásra a fiatalok körében nem csak a média által közvetített hamis, lágy kép a felels: az alkalomszer használat rövidtávon nem érzékelteti hatását. Természetesen a fiatalok nem csak a fentebb említett tevékenységekkel töltik idejüket, vagy erre költenek, sok a tehetséges, már húszas évei eltt produktív tinédzser, de sajnálatosan szembe kell néznünk a ténnyel, hogy a fiatalságra ezeken a területeken leselkedik a legtöbb veszély. Annak ellenére, hogy nem kizárólag a média felels ezért, vitathatatlan a kulcsszerepe a buli-kultúra propagálásában.

Sok fiatalnak az rks
bulizs jelenti az let rtelmt
Sok fiatalnak az rks bulizs jelenti az let rtelmt

Sok tinédzser ma komoly zsebpénz felett rendelkezik, gyakori, hogy szülk nélkül járnak el szórakozni, utazni, ezzel együtt jár, hogy egyre fiatalabban tesznek szert szexuális tapasztalatokra is. Közben pedig ezzel párhuzamosan megntt az iskolában eltöltött idszak, ugyanis tömegesség vált a felsoktatás, így kitolódott a munkába állás, a házasodás és a gyermekvállalás ideje. A szülkkel egy fedél alatt élnek ugyan, de az önálló életvitel ma már tizenkét-tizenhárom éves korban kezddik, és elhúzódik a harmincas évekre. Ez a folyamat Európa nyugati felén már a 60'-as években elindult, amivel egyidej volt a szórakoztatóipar kiépülése. Az egyre növekv életszínvonalnak azért van jelentsége, mert lényegében ez a mai tini-kultúra mozgatórugója. A növekv életszínvonal halmazába bele kell sorolnunk azon családokat is, akik bár nem jó módúak, mégis igyekszenek gondoskodni gyermekeikrl - társadalmi hovatartozástól függetlenül ez gyakran úgy történik, hogy az elfoglalt, sokat dolgozó szülk a lelkiismeret furdalás miatt egyfolytában pénzelik a fiatalokat. Ez azt eredményezi, amire pár sorral feljebb is már utaltunk, hogy a fiatalok egyre inkább kénytelenek maguk felnni. A felntté válás folyamata elször is a külsségekben nyilvánul meg – tizenéves korban elkezddik az alkoholfogyasztás, a cigarettázás. A szüli tekintély, a nevelés, st maga a szülk hiánya egy olyan torz fejldési irányba tereli a gyermeket, mely leginkább a vissza metszetlen, elhanyagoltsága miatt szétburjánzó bokorhoz hasonlítható. A fiatalok elhanyagoltságából fakadó problémákért pedig nem k maguk felelsek elssorban. A tanulókra már nem akkora gonddal ügyelnek az oktatási intézményekben sem. Éppen a tizenéves kor végén van nagy szüksége egy fiatalnak szülkre, a szüli minta hiányában azonban a fejldésébl kimarad az a fontos pillér, ami nem véletlen van belekódolva az emberbe. Mivel gyakori az otthoni minta hiánya, ebbl is fakad, hogy a fiatalság máshol keres példaképet: az Internet, a mozi, a televízió mind-mind készségesen ki is szolgálja ezt az igényt. Ez persze ugyanígy mködik ott is, ahol láthatnak szüli mintát, ennek ellenére mégis sokan nem veszik észre, hogy a marketing és sztárgépezet megdolgozza a gyereket.

Nem titok, hogy a divat-, és szépségipar nagy százalékban épít a fiatalokra, ez Nyugaton már külön iparággá fejldött. Az Egyesült Államokban külön szépségszalonok nyíltak óvodásoknak, kisiskolásoknak. Megdöbbent adat, hogy a kifejezetten tizenkét éves korig szánt szépségápoló szerek eladási rátája 2002 óta évrl évre megkétszerezdik, holott ebben a korban nincs még ezekre szükség, mégis, a világ nyugati felén ez általánossá vált. Egy korábbi cikkünkben utaltunk már arra, hogy a fiatalok elkülönülési törekvései megihletik a divat cégeket, akik ezek alapján alkotják meg az „új trendet”. Az, hogy a történelminek számító divatházak is készítenek gyermek darabokat, természetes, st sok brand kifejezetten tiniket használ reklám arcnak. Úgy tnik, néhol kezd visszatérni az a középkorban elterjedt felfogás, miszerint a gyerek kicsinyített felntt, legalábbis abban az értelemben, hogy a nekik szánt darabok a felntt kollekció kicsinyített másai, a baj pedig, hogy ez sok szélsséges kreációra is vonatkozik. Készülnek ékszerek, kiegészítk ugyanúgy, mint a már említett szépészeti termékek egyaránt. Érdemes végiggondolni, hogy a fiataloknak szóló divatlapok új irányzatokat bemutató részeinél a felkínált három vagy négy opció igazából nem az önkifejezést, a saját stílus megalkotását szolgálja, hanem bizonyos keretek közé rekeszti ket: amennyiben azokból a színekbl, és fazonokból választanak, akkor divatosak, és így válhatnak csak „egyéniségekké”. A divat és megjelenés f vonalai a médiában megjelen stílusok, melyeket a show-msorokban, klippekben szereplk diktálnak. A fiatalokat befolyásoló fbb divatirányzatokkal nem kívánunk behatóbban foglalkozni, de elmondható, hogy ezek úgy' 2-3 évente változnak. (Erre például: mostanában egyre kevesebb tinit látni a tavaly eltt még igen „kelend” emo-stílusból. Jelen van még, de már egy konzervativizált formában).

A fiatalok stílusos megjelenés iránti nyitottsága, és ízléses megjelenése mindenképpen emeli a hazánkról alkotott jó divat-képet. Az imént is utaltunk a fiatalok által megihletett divatra, s ennek rájuk történ visszahatására: általánosságban elmondható, hogy ugyanaz a pár stílus határozza meg a tizen-, huszonéves korosztályt, melyet nem is nehéz egy-egy márka kereteibe foglalni. Hazug életstílust mutat a média, mikor a deviáns, családi-, drog-, és alkohol problémákkal küzd hírességek mindezek ellenére divatos ruhákba bújtatva, drága luxus autókkal jelennek meg. Jelenkorunk már nem azt diktálja, hogy az ember teljesítménnyel, és munkájával érhet el bármit is, s emiatt lesz majd egyéniség. A celebek által prezentált ideálok fiatalok tömegeit formálják, és ebbl fakad, hogy sok tini nem titkoltan legfbb vágyai közé tartozik, hogy híressé váljon, miközben nem értik meg mi is a teljes tartalma ennek. Nem véletlen, hogy a fiatalokkal foglalkozó modell ügynökségeknél halomszámra tornyosulnak a tinik által beküldött akták, vagy éppen ezerszámra jelentkeznek a különféle tehetségkutató msorokba – a hírnév felé a legkönnyebb, leggyorsabb utak ezek. Mindennek ellenére ez mutatja azt is, hogy rengeteg tehetséges, kiváló képesség fiatal hölgy, és fiatalember található az ifjúságban. Fontos leszögeznünk, hogy a korábbi évtizedekben létezett autentikus színészeket, mvészeket ma tömegszámra másolják az úgynevezett „celebek”, s így a mai fiatalok nem valódi karaktereket követnek, hanem az öntformájukból elvett manyag figurákat. A valódi csillagokkal szemben napjaink leghíresebb arcai a média-, és bulvársztárok, és sajnálatos módon elssorban ezek alakítják az ifjabb generáció értékrendjét.

Jelenkorunk ifjúságánál egyértelmen megfigyelhet az a tendencia, hogy hajlamosabbak inkább az adottságokat kitüntetni, mint a tehetséget. Ez az oka annak, hogy szépséggel, és a többi, nem teljesítménnyel elért „értékkel” könnyen ki lehet tnni közöttük, s így közülük is. A történelem során, az ókori görög világot leszámítva, a fiatalságnak talán sosem volt ekkora nimbusza, vagyis az a - valljuk be - média által is sugallt kép, miszerint, az hogy valaki fiatal, az önmagában érték, s így aki már nem az, nem olyan értékes ember. Ez a megállapítás különösen a 18-25 éves idszakra vonatkozik. Ha vetünk egy pillantást a ma a fiatalok körében legnépszerbb sztárokra, látjuk, hogy nagy részük huszonéves. Ebbl is fakad, hogy aki fiatal, az meg akarja rizni fiatalságát, aki pedig fiatalabb, az idsebbnek igyekszik tnni. Nem ritka ma az olyan 13 éves, aki ránézésre végzs középiskolásnak tnhet, mindez nyilván a külsségek miatt. Egyébiránt, egy húsz országban végzett felmérés alapján a tinilányok els számú problémája a „küls, alak, test, ruházat” négyese, miközben az osztályzatok lecsúsztak az aggodalom lista nyolcadik helyére. Létezik olyan hazai weboldal, ahol az olvasók magukról feltöltött fotóira lehet szavazni, s a jó minsítettek között egyértelmen többségben vannak azok, akik márkás darabot viselnek, illetve elnyösebb a külsejük.

A tindzserek egyre tbb idt
tltenek a szmtgp eltt
A tindzserek egyre tbb idt tltenek a szmtgp eltt

S ha már említettük az Internetet, ne feledkezzünk meg arról, hogy rengeteg fiatal a világhálón éli (legalább az egyik) életét. A különféle közösségi oldalak, komplex szerepjátékok (például a World of Warcraft, Second Life) kiváló terepet jelentenek, hogy arcuk, s valódi önmaguk vállalása nélkül szerepeket vegyenek fel, s például sokan a való életben elszenvedett kudarcaikat próbálják kompenzálni a virtuális világban – természetesen továbbra is fiatalokról beszélünk. Tele van a Háló rengeteg Internetes közösséggel, melyekben az összeköt kapocs egy zenekar, szerepjáték, érdekldési kör, stb. Ugyanakkor hazánkban általánosságban véve, a valós társadalmi életben egyre kevésbé vesznek részt a fiatalok, ha pedig mégis, akkor sajnos gyakran olyan csoportosulásokban, melyek – diplomatikusan fogalmazva – antidemokratikusak. Az állandóan változó divat miatt, a gyakori impressziók alapján történ önmeghatározás-változások bomlasztják a személyiséget, pedig ez igen jellemz a fiatalokra. Itt most természetesen nem a divat követésére utalunk, bár tény, hogy a radikális változások ezen a területen párosulnak bizonyos identitás váltással is. Az emberbe alapveten jelen van az igény a közösséghez való tartozásra, s ezt vagy politikai, kulturális, vagy egyéb módon igyekszik kielégíteni, a közösségi lét pedig meghatározza az identitást. Mivel az identitásunk befolyásolja a céljainkat, fontos lenne a fiatalság helyes önképének kialakítása, még a megfelel idben.

Összességében tehát elmondható, hogy a „mai fiatalok” mindig is merben különböztek az elz generációktól, s igyekeztek valami újra törekedni, aztán, mikor k lettek idsebbek, meglepve álltak az ket követ nemzedék szokásai eltt. Jelenkorunk fiataljairól imént készült metszet csupán a fbb pontokra szorítkozva adott képet a tendenciákról, problémákról. Egyértelmen látszik, hogy az önmagát még keres fiatalabb nemzedék könnyen befolyásolható, napjainkban elssorban a média és a divat által. A céltudatos élet mellett elengedhetetlen, hogy a fiatalok az aktuális trendek mögé lássanak, ismerjék fel, hogy a perc celebjei nem tudnak maradandót adni, és helyettük olyan példaképeket érdemes keresni, akik az egész életükkel eddig is bizonyították, hogy van bennük valami. Tanulva az elz nemzedéktl – és persze hibáikból is – a mostani fiataloknak törekedniük kell arra, hogy a bennük rejl tehetséget, potenciált önmaguk, környezetük, és az egész társadalom hasznára kamatoztathassák.

A Twilight Saga óta világszerte ismerik a nevét, ám az így kialakult médiafigyelmet nem mindig viseli jól. Kristen Stewart idén április 9-én töltötte be a 21. életévét.
A Trendmagazin tavaly már bemutatta az Andrássy úton található Zegna szalont. A cikk nagyon nagy visszhangot váltott ki, éppen ezért úgy láttuk, van értelme egy újabb interjúnak is ebben a témakörben. Kolozsvári Zsuzsával, az Ermenegildo Zegna üzletvezetjével Hennel Ádám beszélgetett.
Megszerveztük. Azaz elintéztük, hogy a hazai rajongói közösségek a Trendmagazin segítségével üzenhessenek kedvencüknek. 
avatar
Kitti
-
2011.12.02. 19:25
115
mindenki maga dntse el, engem nem zavar a msok lete :)
avatar
Adrihanna
-
2011.12.01. 23:13
114
n s a finomkods? aha... gy leoltottam volna ket... amgy leesett nekik, hogy rajtuk rhgk :P
avatar
flashy2
-
2011.12.01. 20:51
113
nem Adri.. ez htciki :S ennyire nem szabad telefonfggnek lenni.. oda kellett vna menned s megmondani nekik finoman :)
avatar
Adrihanna
-
2011.12.01. 11:11
112
ezen olyan szinten leakadtam, hogy nem tudok tovbblpni! nagyon gznak tallom... az ok, hogy rm r a prom fbon de, hogy ott udvaroljon s ne tudja elmondani amit akar lben, szemlyesen.... nlunk ha egytt vagyunk a telefon csak akkor kerl el, ha csrg, akkor is a legtbbszr kinyomjuk.... nagyon gz komolyan... n ezt nem hittem volna... ok n is nzegetem rt-e valaki, de az illet nem l mellettem s vrom a vlaszt de hogy n ott ptygjek a prom mellett, ez betegsg... s tuti, hogy a pasija volt mert haverral nem jrunk kzen fogva meg cskolzunk nyilvnosan... vagy lehet maradi vagyok s mr ez a stl megy =S
avatar
volverin
-
2011.11.30. 23:57
111
Adrihanna: lassan mr tallkozni se kell, elg ha facebookon vagy msnen eldumcsiznak :D s pont emiatt a webes hl miatt nem lehet sszehasonltani a rgi idket.
avatar
Adrihanna
-
2011.11.30. 23:46
110
Carol, ezen mr n is sokat elmlkedtem s rjttem, hogy mgis rosszabbak a jelenleg ilyennek tlt fiatalok, mint a 100 vvel, vagy akr csak 30cal ez elttiek =S mghozz azrt mert... volt egy erklcss kr aki megtlte az erklcsileg romlott fiataljait, akik egy kicsit sszeszedve magukat s megtartva azt ami tetszett az seik blcs s erklcss letmdjbl ltek majd megtltk az dilis gyerekeiket akik szintn kicsptk ami nekik belefrt az nmegtartztatsba majd az gyerkceik ugyan gy s ez ment mig amikor a fiatalok tnyleg katasztroflisak =) egyik nap n elszr siktva rhgtem majd elgondolkoztam s nagyon elszomorodtam...
szitu: fiatal 16 v krli \"procska\" l, helyszn: rkd, \"beszlgetnek\" a kp: ketten ptygnek a teljukban tmobilenak milli ksz amgy a 0.fb.comrt de betesz a prkapcsolatnak, ha a fi fbon r mikor melletted l majd a csaj elmosolyogja magt a src nyakba ugrik : ijaaaaaaj n is gy szeretlek, lenyom egy risi puszit s kzli olyan szpet rtl... na itt siktottam fel s kb fl rs tmny rhgsbe kezdtem =) ez miiiiiiiii????? nem tudta volna lben elmondani vagy minek tallkoznak ha lerja... elgondolkoztam htha a fi nem tud beszlni vagy ilyesmi... (n kis butus) s nem a src nem mondom hogy kristlytisztn s magyarosan de valait a mi nyelvnkn makogott.. na ezek a fiatalok ma =) tanulmnyt kne rni bellk... zrjelbe megjegyzem amgy mind a kettbl gy konkrtan sugrzott az rtelem.... =) =S
avatar
carol
-
2011.11.30. 17:00
109
rdekes cikk :) szerintem minden idben az akkori fiatalokra megvoltak ezek a jelzk hogy trehnyak, nem gondolnak a jvre stb.. csak most a xxi szzadban tbb a bulilehetsg meg ugye az internet is ltrejtt.. de ez nem baj, csak az idsebbeknek rthetetlen :)
avatar
Walther
-
2010.11.08. 00:57
108
Bowling j ha j a trsasg :) n se vagyok az a bulizs tpus, de tavaly kimentem 1 napra a Szigetre, nem tetszett :S
avatar
Adrihanna
-
2010.11.06. 19:50
107
huh n voltam mr mammut, sugr, plus.. mind j.. kedves, szolglatksz emberkik vannak =)) nekem tetszett mind =)
avatar
crosswind
-
2010.11.06. 18:26
106
BP-n melyik bowling clubot ajnljtok?
avatar
Toma
-
2010.11.05. 17:33
105
n ZP-be egyszer elnznk, n se szeretem annyira ezeket a partykat, viszont mondjuk egy bels valahova az mr annl inkbb:) St! ha mg megspkeljk egy jpofa srrel akkor tkletes :)
avatar
Adrihanna
-
2010.11.05. 08:30
104
h, Volverin.. ha mr nagyon nem brja ki valaki, hogy menjen valahova, akkor elit helyre menjetek.. pl symbol.. (mondjuk 2 vvel ez eltti tapasztalat van, de ott legalbb 2 percet kibrtam.. mshol kifordultam az ajtnl.. msutt jtszhattok ovnnit/bcsit..)
avatar
volverin
-
2010.11.04. 21:30
103
mg egyszer se voltam egyik helyen se de a mltkor mutattak egy ilyen partyarcos oldalt ahol csom fot volt a Zld Pardon egyik bulijrl... ht olyan arcok voltak a kpeken hogy csak nztem :D
avatar
Adrihanna
-
2010.11.04. 18:59
102
n sose brtam ezeket a helyeket.. egyszer indultunk el a rioba.. ha n menni akartam leszakadt az g.... khm..
nlam sose volt lmny ha ilyen helyre kszltem.. tkyo cucc, haj, smink.. s vm tuti trtnt..
mindig azon gondolkoztam h az a szp hely milyen lehet nappal, felkapcsolt villannyal s tmeg nlkl. aztn volt alkalmam benzni egy helyre.. ha ti lttatok mg lepukkant, gagyi helyet.. fj s eltte azokra a mocskos szkekre meg mindenre lemer lni valaki.. bl..
meg a vicc h j szrakozhelyeket kne kialaktani h a gyerekek kint maradjanak..
amgy n mindig sokkal jobban szrakoztam egy tterembe, egy caffeba, vagy egy bowling clubba (br a mkrmei miatt sose bowlingoztam..) de a billird az nagy favorit volt.. vagy kzs falmszs.. vagy korzzs a belvrosban.. sokkal lvezetesebb mint hogy rd tapos ezer ember, meg lkd, meg bds, meg tl fiatal de btor =P.. szval jobban ajnlom mint a partykat..
avatar
Shadow88
-
2010.11.04. 16:53
101
n 1x voltam a ZPben de nem jtt be.. viszont tbb haverom is jr oda rendszeresen
avatar
kantorjozsef
-
2010.11.04. 15:19
100
Az is rdekes a bulikultrval kapcsolatban hogy ez is mennyire megvltozott?? A mi idnkben egszen mst jelentett mondjuk egy hzibuli vagy egy disco mint most. A Rio, Zld Pardon s egyb helyek mr ezt az j vonalat kvetik, s nekem ez a tpus buli mr nem szimpatikus, igaz nem is az n korosztlyom a clkznsg.
avatar
Toma
-
2010.11.04. 14:03
99
ht...nem knny valban, de msot sszejtt szerencsre..elg sokat is kzdttem rte...de msot mg nehzebb flvem van szval mr flek elre :D
avatar
Huszti
-
2010.11.03. 12:51
98
Toma az tk j hogy sztndjas vagy, manapsg elg nehz megszerezni nem?
avatar
Toma
-
2010.11.02. 17:03
97
menni fog az::):)
n nekem mg nincs jogsim, de n is magam fogom kifizetni, szerencsre nekem nincs tandjam... meg kapok sztndjat is s az fedez mindent :)
avatar
Adrihanna
-
2010.11.01. 22:41
96
de ehhez mindhez el kellett jutni egy-egy fokkal feljebb az rettsgi szinten =)
avatar
Adrihanna
-
2010.11.01. 22:40
95
ezzel maximlisan egyet rtek Szabolcs!
nekem pl kt vbe tellett, mire elg biztosnak reztem, hogy vegyek magam, a sajt nevemre egy telefont (pedig az nem is olyan nagy cucc), aztn jtt a tandj, amit szintn mr magam fizetek, st n a jogsimat is magam fizettem ki az utols fillrig.. s most jn a nagy falat amin mg agyalok, hogy az n nevemen legyen a kocsi =)))
avatar
szabolcs
-
2010.11.01. 21:30
94
Az a legjobb rzs ha az ember megkeresett X forintot s azt tudja hogy az v s azt tesz vele amit akar. Viszont az ilyen vsrlsoknl fontos a folytonossg. Mindig gy kell nvelni az letszinvonalat ahogy azt lehetv teszi a kereset s akkor nem lesz baj!
avatar
greenclub
-
2010.11.01. 12:21
93
DaNi: majd a sajt krn ezt is megtanulja a kezd pupk ;)
avatar
Toma
-
2010.10.31. 11:10
92
n is gy ltom mint Adri:)
n kemnyen meg akarok dolgozni a pnzemrt, s akkor sokkal jobb, mert tudom hogy n kerestem n munkm gymlcse:)
avatar
Zelda
-
2010.10.30. 23:33
91
Igen, az ember leginkbb azt tudja rtkelni amit sajt maga keres meg!
avatar
Adrihanna
-
2010.10.30. 23:23
90
mert nem rzik, hogy mi munka megszerezni a pnzt..
n ugyan mindig lttam, hogy kemny dolog, mert a szleim nagyon szorgosak, dolgosak szval j volt elttem a plda. lelkiismeretesen vgzik a munkjukat s mindig 110%-ot hoztak..
de ez mg jobban megntt bennem, amikor kis utols elad lny lettem, aki 16ba nyomta naponta 16 vesen.. (upsz csak nem trvny ellenes?! =P ;) hihi..) s utna mikor a kezemhez kaptam az els sajt fizum.. akkor n azt a pnzt gy rtkeltem h ihaj =)))
avatar
DaNi
-
2010.10.30. 16:19
89
Azt n is szreveszem a 16-17 ves ismerseimen hogy nincs nluk meg a pnz rtke. Nem tudnak racionlisan dnteni... Pl. van egy haverom aki vett egy laptopot s 100szor elmondtam neki hogy ne azt vegye hanem egy msikat ami ugyan drgbb de jobb s tartsabb.. De nem ltta ezt t s megvette a gagyit, most meg panaszkodik hogy milyen bna a gp... :S Viszont ms dolgokra (amnik teljesen haszontalanok) kpes elklteni sok pnzt de a lnyegre mr nem...
avatar
Adrihanna
-
2010.10.29. 22:44
88
igen Karesz, erre akartam utalni..
avatar
Karessz
-
2010.10.29. 20:12
87
Adrihanna: akkor te lehet jobban jrtl mintha zsebpnzt kapsz :D
avatar
Adrihanna
-
2010.10.29. 19:57
86
Monika: egyet rtek!!
Alawa: n sose szenvedtem krt annak, hogy nem kaptam zsebpnzt.. n mindig mindent megkaptam. brmire kellett pnz, a szleim adtak.. persze ha az rtelmes dolog volt.. a hlyesgeket meg elmagyarztk, mirt ne vegyem meg..
Paul Smith 'Las Vegas' vlltska
A tavalyi nagy sikert aratott "Mini" kollekció után idén is egy újabb limitált szériával rukkolt el a Paul Smith, ezúttal Las Vegasra épült fel egy kollekció.

Idén sem lesz hiány új karórákból, errl a bázeli órakiállítás gondoskodik. Folyamatosan frissül cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb modelleket.
Idén érkezett el 40. évfordulójához a Patek Philippe legnépszerbb modellje, a Nautilus, ennek tiszteletére két különleges verziót jelentettek be.
René Weber elemzésébl kiderül, hogy a Rolex toronymagasan vezeti a svájci luxusórák toplistáját. A második helyen az Omega áll.
Az idei Baselworld kiállítás is számtalan újdonságot tartogat a luxusórák rajongóinak. Folyamatosan frissül cikkünkben a legérdekesebb modelleket mutatjuk be, tartsatok velünk!
A nyolcvanas évek derekán több terror támadás is történt, de elindult a világsztárokat tömörít USA for Africa project is.